Senin, 20 Oktober 2014

Macam-Macam Kata Penghubung dan Fungsinya Sesuai Bahasa Indonesia Baku

Macam-Macam Kata Penghubung dan Fungsinya Sesuai Bahasa Indonesia Baku. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung. Kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antarklausa, antarkalimat, dan antarparagraf. Kata penghubung antarklausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antarkalimat di awal kalimat ( setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru ), adapun kata penghubung antarparagraf letaknya di awal paragraf.
Macam-macam kata penghubung dan fungsinya :
Macam-macam kata penghubung dan fungsinya :
1.Menyatakan gabungan : dan, lagi, lagi pula, serta
2.Menyatakan pertentangan : tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, sedangkan, padahal
3.Menyatakan waktu : apabila, bilamana, ketika, sebelum, sejak, sesudah
4.Menyatakan tujuan : supaya, agar, untuk
5.Menyatakan sebab : sebab, karena
6.Menyatakan akibat : sehingga, sampai, akibat
7.Menyatakan syarat : jika, kalau, apabila, asalkan
8.Menyatakan tak bersyarat : walaupun, meskipun, biarpun
9.Menyatakan pilihan : atau
10.Menyatakan perbandingan : seperti, bagai, ibarat, serupa
11.Menyatakan menguatkan : bahkan, apalagi
12.Menyatakan rincian : yakni, adalah, yaitu, ialah
13.Menyatakan penjelas/ penegas : bahwa
14.Menyatakan urutan : mula-mula, lalu, kemudian
15.Menyatakan pembatasan : kecuali, selain, asal
16.Menyatakan penanda contoh : misalnya, umpama, contoh
17.Menyatakan penanda pengutamaan : yang penting, yang pokok, paling utama, terutama

0 komentar: